งานที่ 2 การหารูปแบบ (กลุ่ม3)

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 15 - 16