กิจกรรมที่ 4.1 ทำแบบนี้ผิดหรือไม่

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 14 - 15