workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
Age: 18 - 25
วิชาการเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ นามสกุล
ห้อง
เลขที่
ให้นักศึกษาดูวีดีโอ และสรุปความรู้ที่ได้
สรุปความรู้ที่ได้