ใบงานทบทวนก่อนเรียน

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ-สกุล...............................................................................................เลขที่.................
1.4+5 =
2.5+5=
1
สอง
2
หนึ่ง
3
สาม
ส้ม
แอปเปิ้ล
R
D
N
O
S
E
V
U
H
D
S
U
T
E
E
T
H
P
P
H
N
U
P
S
E
Y
E
B
M
B
G
J
M
D
D
C
H
I
N
P
L
E
Y
E
B
R
O
W
F
W
A
S
U
E
E
V
K
W
T
A
M
O
U
T
H
R
D
O
N
H
S
M
U
J
E
N
O
E
A
R
O
G
G
D
T
F
Y
A
R
D
M
H
A
I
R
W
H
D
W
A