แบบฝึกหัดเรื่องความหลากหลายทางชาติพันธ์

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
Age: 11 - 12
ชื่อ ..................................................... ชั้น .......... เลขที่ ..........
ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน
ของแต่ละชาติพันธ์ให้ถูกต้อง
ม้ง
อาข่า
กะเหรี่ยง
ไทยใหญ่
ไทยล้านนา
จีนยูนนาน