workshop23

Language: ภาษาไทย
Subject: สังคมศาสตร์ > สังคม
Age: 18 - 25
วิชาการเป็นพลเมืองดิจิทัล
ชื่อ-สกุล
เลขที่
ห้อง
ให้นักศึกษาดูวิดีโอและสรุปเนื้อหาที่ได้
หน้าที่3