ใบงานที่1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามความเข้าใจของนักเรียนคืออะไร

เกษตรทฤษฎีใหม่คือ
Language: Thai
Subject: สังคมศาสตร์ > สังคม
Age: 16 - 17

ใบงานที่1 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามความเข้าใจของนักเรียนคืออะไร

เกษตรทฤษฎีใหม่คือ

จากใบงานที่1 นี้ นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างไร

ใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคต

อธิบายหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่

30; 30;30;10

สรุปผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตในเกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์