แก้โจทย์ฟิสิกส์ ข้อ 70-79

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
Age: 15 - 20