EX 3 ส่วนประกอบ2

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์

วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 20104-2006 DC machines

แบบฝึกหัด บทที่ 3 โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (10คะแนน)

1.โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (2คะแนน)

1.

2.

2.ส่วนที่อยู่กับที่จะแบ่งเป็น ( 2 คะแนน)

3.โปลชู อยู่ที่ส่วนไหนของเครื่องกำเนิดและทำหน้าที่อะไร (วาดรูปโปลชูด้วย) 3 คะแนน

Pole shoe

Start drawing!

4จงวาดรูปการต่อปลายสายของขดลวดสนามแม่เหล็ก 4  Pole พร้อมแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (3 คะแนน)

Start drawing!

ชื่อ - นามสกุล