เครื่องกลอย่างง่าย (รอก)

Language: Thai
Subject: วิทยาศาสตร์ > ฟิสิกส์
Age: 13 - 14