Zootopia vocab ม.3/5

Language: Thai
Subject: ภาษาอังกฤษ > การอ่าน
Age: 14 - 15

ชั้น

เลขที่

ชื่อ

ให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับความหมายให้ถูกต้อง

ผู้ชาย

fastest

guy

ความหวัง

need

เร็วที่สุด

hope

ความต้องการ(จำเป็น)

clock

การนับ

minute

นาฬิกา

count

นาที