ใบงาน 11 GEN1401

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > สถิติ
Age: 18 - 25

ทศนิยม 2 - 3 ตำแหน่ง

1

100

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต =

มัธยฐาน =

ฐานนิยม =

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ

\sqrt{\frac{x}{y}}

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) =

y =

x =

จากการคำนวณได้ค่า

ดังนั้น S.D. =

\frac{S.D.}{X}\times100=

สัมประสิทธิ์การแปรผัน (C.V.) =