ตารางแจกแจงความถี่

Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > สถิติ
Age: 16 - 17