ชนิดของตัวแปรสุ่ม

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง จงพิจารณาว่าตัวแปรสุ่มต่อไปนี้เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องหรือตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
Language: Thai
Subject: คณิตศาสตร์ > สถิติ
Age: 17 - 18

ชนิดของตัวแปรสุ่ม

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
จงพิจารณาว่าตัวแปรสุ่มต่อไปนี้เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องหรือตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง

จำนวนสินค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งผลิตได้ในรอบปีที่ผ่านมา

ปริมาณน้ำฝนที่ตกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการในธนาคารแห่งหนึ่งระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

รายได้เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาในเดือนที่ผ่านมา

จำนวนรถยนต์ที่ตัวแทนจำหน่ายขายได้ในรอบปีที่ผ่านมา

ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเดือนธันวาคมของร้านค้าแห่งหนึ่ง