Latihan Meiosis I (Copied)

Jawab semua soalan
Language: Malay
Subject: Biologi > Meiosis
Age: 15 - 16

Latihan Meiosis I (Copied)

Jawab semua soalan

Bilakah pindah silang berlaku?

Profasa I

Metafasa I

Telofasa I

Sitokinesis

Apakah yang berlaku ketika Anafasa I?

Kromosom terbahagi kepada 2

Kromosom menuju ke kutub yang bertentangan

Pindah silang berlaku

Sel terbahagi kepada 2

Nyatakan peringkat yang ditunjukkan di bawah.

Sitoplasma terbahagi kepada dua dan membentuk 2 sel anak

F
T
G
C
R
W
H
J
K
O
S
I
C
E
V
L
A
L
G
U
M
D
I
H
U
L
R
E
R
Y
U
Y
E
N
T
G
T
O
C
R
P
S
C
U
T
B
O
M
T
F
G
B
V
H
R
P
A
M
K
A
U
A
O
L
N
O
T
V
F
C
I
G
T
S
E
C
M
R
Y
N
A
A
N
A
K
A
C
I
C
B
K
G
S
K
E
P
M
S
E
A
P
H
W
C
A
L
S
L
P
A
C
I
L
A
F
N
D
E
I
G
Y
T
Y
U
E
L
S
M
U
R
S
G
G
U
G
M
F
O
N
W
A
H
K
K

Lukiskan meiosis pada peringkat anafasa I