Latihan Meiosis I

Jawab semua soalan
Language: Malay
Subject: Biologi > Meiosis
Age: 15 - 16

Latihan Meiosis I

Jawab semua soalan

Bilakah pindah silang berlaku?

Profasa I

Metafasa I

Telofasa I

Sitokinesis

Apakah yang berlaku ketika Anafasa I?

Kromosom terbahagi kepada 2

Kromosom menuju ke kutub yang bertentangan

Pindah silang berlaku

Sel terbahagi kepada 2

Nyatakan peringkat yang ditunjukkan di bawah.

Sitoplasma terbahagi kepada dua dan membentuk 2 sel anak

F
M
E
T
A
F
A
S
A
D
U
A
D
P
D
J
O
D
U
A
A
P
J
F
S
I
T
O
K
I
N
E
S
I
S
I
R
F
U
I
V
G
R
M
H
S
K
N
E
F
N
K
B
S
K
S
P
N
C
G
E
V
J
I
R
E
C
C
L
V
P
S
T
E
L
O
F
A
S
A
S
A
T
U
K
G
R
E
F
E
O
S
Y
F
U
V
V
W
N
A
J
A
Y
R
M
S
Y
A
B
V
S
E
F
G
B
I
A
S
J
Y
O
G
F
F
M
C
F
L
G
F
F
A
N
S
V
R
U
K
C
F
V
F
P
P

Lukiskan meiosis pada peringkat anafasa I