ใบงานที่ 5 เติมคำลงในช่องว่าง

Language: Malay
Subject: Bahasa Melayu > Tatabahasa
Age: 9 - 10