खालील दिलेली गुणाकराची उदाहरणे सोडावा.

Created by Shantaram Patil
Language: Hindi
Subject: गणित > गुणा
School grade: India India

खालील दिलेली गुणाकराची उदाहरणे सोडावा.

Created by Shantaram Patil

योग्य जोड्या जुळवा

३ × ४

३०

८ × ९

७२

७ × ९

४५

९ × ९

१२

६ × ५

१४

७ × ४

६३

२ ×७

४८

१० × ४

८१

११ × ७

४०

५ × ९

७७

८ × ६

२८