विरूद्धार्थी शब्द - भाषा

विरूद्धार्थी शब्द जोड्या लावा.
Language: Hindi
Subject: अन्य > अन्य
School grade: India India
Age: 6 - 8

विरूद्धार्थी शब्द - भाषा

विरूद्धार्थी शब्द जोड्या लावा.

जोड्या लावा

बोटाने योग्य जोडी निवडा रेघ तयार होते ती उत्तरापर्यंत नेऊन जोडा.

शहर

जवळ

हसणे

कमी

दूर

रडणे

सूख

दु:ख

फार

गाव

विरूद्धार्थी शब्द निवडा

फार

विरूद्धार्थी शब्द निवडा

जगणे

विरूद्धार्थी शब्द निवडा

गरीब

विरूद्धार्थी शब्द निवडा

वर

विरूद्धार्थी शब्द निवडा

लहान

विरूद्धार्थी शब्द निवडा

मित्र