प्रवासाची साधने

बोटाने रेघ मारून उत्तरे जोडा.
Language: Hindi
Subject: अन्य > अन्य
School grade: India India
Age: 6 - 10

प्रवासाची साधने

बोटाने रेघ मारून उत्तरे जोडा.

जोड्या लावा

बोटाने जोड्या जुळवा.

पाण्यात चालणारी वाहने

तराफा

हवेत चालणारी वाहने

हवाईछत्री

जमिनीवर चालणारी वाहने

सायकल

जोड्या लावा

बोटाने जोड्या जुळवा.

पाण्यात चालणारी वाहने

डोंगी

हवेत चालणारी वाहने

विमान

जमिनीवर चालणारी वाहने

रिक्षा

जोड्या लावा

बोटाने जोड्या जुळवा.

पाण्यात चालणारी वाहने

हेलिकॉप्टर

हवेत चालणारी वाहने

होडी

जमिनीवर चालणारी वाहने

बैलगाडी

जोड्या लावा

बोटाने जोड्या जुळवा.

पाण्यात चालणारी वाहने

घोडागाडी

हवेत चालणारी वाहने

जहाज

जमिनीवर चालणारी वाहने

अवकाश यान

जोड्या लावा

बोटाने जोड्या जुळवा.

पाण्यात चालणारी वाहने

मालगाडी, आगगाडी रेल्वे

हवेत चालणारी वाहने

पाणबुडी

जमिनीवर चालणारी वाहने

रॉकेट