विरूद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा.

बोटाने रेघ मारून उत्तरे जोडा.
Language: Hindi
Subject: अन्य > अन्य
School grade: India India > Primary School
Age: 6 - 10

विरूद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा.

बोटाने रेघ मारून उत्तरे जोडा.

विरूद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा.

विरूद्धार्थी शब्द जोडा.

प्रश्न

सावली

ऊन

उत्तर

जुने

चांगले

वाईट

नवे

विरूद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा.

विरूद्धार्थी शब्द जोडा.

गोड

गरम

सकाळ

उजवा

संध्याकाळ

डावा

थंड

जास्त

सरळ

वाकडा

कमी

कडू

विरूद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा.

विरूद्धार्थी शब्द जोडा.

बाहेर

भित्रा

धिट

जित

हार

उतरणे

प्रकाश

अंधार

चढणे

आत

विरूद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा.

विरूद्धार्थी शब्द जोडा.

पुढे

राग

प्रेम

उठणे

ओले

मागे

बसणे

कोरडे