Instalal·lacions de l'habitatge (Aigua, gas, i calefacció i climatització)

Language: Catalan
Subject: Altra > Altra
Age: 15 - 16

Instalal·lacions de l'habitatge (Aigua, gas, i calefacció i climatització)

La xarxa d’aigua sanitària està formada per dues canalitzacions independents:

Relaciona els següents elements.

Aixeta

Clau de pas

Sifons

Escalfador eléctric

Les derivacions permeten

Les baixants són:

La xarxa de sanejament:

Les instalación típiques de gas són

Selecciona les correctes. Pot haver més d'una

Gasos liquats del petroli (GLP).

Gasos nuclears

Gasos canalitzats.

Gasos efecte hivernacle

En quina instal·lació haurà un comptador de gas.

La instal·lació de calefacció controla

La instal·lació de climatització controla

La instal·lació de refrigeració controla

Relaciona les temperatures i humitats més adequades

Al estiu la temperatura

entre 20 i 22º

A l'hivern la temperatura

entre 45 i 65%

La humitat relativa

entre 24 i 26º

El vas d’expansió serveix per:

Les aixetes termostàtiques,

En un sisteme de climatització, lo habitual és:

Una bomba de calor

La unitat que fa de evaporadora