Number in Chinese

Number in Chinese

Chinese Number (ตัวเลข)

ให้นักเรียนตอบคำถามในช่องที่ว่างต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)