BASIC - HW - UNIT 2

Language: Chinese
Subject: 英语 >
School grade: Vietnam Vietnam
Chọn từ có chứa âm u ngắn
Nghe và điền vào chỗ trống
Hoàn thành từ
Nghe và viết
Hoàn thành câu, sử dụng thì QUÁ KHỨ ĐƠN
Hoàn thành câu, sử dụng thì QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
Hoàn thành câu, sử dụng thì QUÁ KHỨ ĐƠN hoặc QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
Hoàn thành câu, sử dụng thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH