BASIC - HW - UNIT 2

Language: Chinese
Subject: 英语 >
School grade: Vietnam Vietnam

Chọn từ có chứa âm u ngắn

Nghe và điền vào chỗ trống

Hoàn thành từ

Nghe và viết

Hoàn thành câu, sử dụng thì QUÁ KHỨ ĐƠN

Hoàn thành câu, sử dụng thì QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Hoàn thành câu, sử dụng thì QUÁ KHỨ ĐƠN hoặc QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Hoàn thành câu, sử dụng thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH