แบบฝึกหัด เรื่อง 他在哪里工作?

Language: Chinese
Subject: 其他 > 其他
School grade: Thailand Thailand