viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 9 - 10