Phiếu bài tập: Phép trừ trong phạm vi 6 (Tiết 1)

Phép trừ trong phạm vi 6
Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7
Tags: 1a