Nhân với 10, 100, 1000 ...

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 9 - 10