CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TỪ 21 ĐẾN 40)

Thực hiện bài tập.
Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Số học
Age: 6 - 7