Khối 4 - Term 2 - Bài toán có nhiều bước giải

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân
Age: 9 - 10