Em ôn lại nhân một số với một tổng(hiệu)

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép nhân