Lớp 4 - Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép chia
Age: 9 - 10
Dấu hiệu chia hết
Tên
Câu 1: Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285. Số nào chia hết cho 2; 3 và 5.
64 620
57 234
5 270
77 285
Câu 2: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ?
1 999
5 643
29 386
109
Câu 3: Điền số vào chỗ chấm chia hết cho 5: 4525 < ...... < 4535
4 526
4 527
4 528
4 530
Câu 4: Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 9 là:
450
6 480
76 850
1 395
Câu 5: Điền vào chỗ chấm số chia hết cho 5: 175; 180; 185; ....; .....; 200
186; 187
188; 189
190; 195
192; 194
Câu 6: Số nào sau đây không chia hết cho 5:
6 510
7 653
7 850
7 555
Câu 7: Trong các số sau, số nào chia hết cho 2: 6543; 6441; 6332; 7535.
6543
6 441
6 332
7 535
Câu 8: Dãy gồm các số có ba chữ số đều chia hết cho 2 là:
214; 268; 302; 896
214; 269; 302; 896
214; 268; 302; 895
214; 268; 301; 896
Câu 9: Trong các số sau, số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2:
57; 660
55, 905
3 000; 9450
3 000; 552
Câu 10: Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là:
8
57
35
945
Câu 11: Điền vào ô trống các số thích hợp để được số chia hết cho 9:
34☐ ; 46☐ ; 618 ☐ ; 4 ☐5
2; 8; 3; 5
2; 7; 3; 5
2; 8; 3; 0
2; 8; 2; 5
Câu 12: Trong các số sau 79; 999; 234; 9154; 2565 các số nào chia hết cho 9?
79; 999; 234
999; 234; 2 565
234; 915; 2 565
999; 2 345
Câu 13: Điền vào chỗ chấm số chia hết cho 9: 4525 < ...... < 4535
4 526
4 527
4 528
4 530
Câu 14: Tìm x biết: 189 x X = 945
4
5
6
7
Câu 15: Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816. Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9
2 229; 3 576
3 451; 4 563
2 050; 2 229
376; 668
Câu 16: Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?
96; 7 853; 5 554
96, 5 454
96, 108, 5 554
96, 1 098
Câu 17: Số tận cùng chia hết cho 2 là:
0, 2, 4, 5, 7
0, 2, 4, 6, 8
0, 2, 4, 6, 7
0, 1, 4, 6, 8
Câu 18: Số nào không chia hết cho 3 trong các số sau: 7363; 33354; 2196; 50601
7 363
33 354
2 196
50 601
Câu 19: Số nào không chia hết cho 9 trong các số sau: 765; 898; 9900; 1755
765
898
9 900
1 755
Câu 20: Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:
35; 8
945; 3 000
35; 945
8; 660
Hết