Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 27-28)

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép chia
Age: 8 - 9