Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số - Tìm hiểu bài

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép chia
Age: 9 - 10