Chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số - S1 - L1

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Phép chia
Age: 9 - 10