W26_72_Ôn tập term 3 (tiết 4) - chặng 2

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Hình học
Age: 6 - 7