Luyện tập (trang 45-47)

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 10 - 11