Lớp 4 - Luyện tập Toán (1)

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 9 - 10

Luyện tập (1)

Tên

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tám mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi hai.

b) Năm triệu ba trăm mười hai nghìn sáu trăm hai mươi chín.

c) Ba triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi

d) Ba mươi tám nghìn sáu trăm ba mươi hai

Câu 2: Viết dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

859 067 ……… 859 167

492 037 ……… 482 037

609 608 ……… 609 609

264 309 ……… 264 309

Câu 3: Cho các số 45; 39; 172; 270:

a) Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

b) Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:

Câu 4: Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm và 1 đơn vị được viết là:

24 005 401

24 500 401

24 500 041

Câu 5: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:

4 m

2

16 m

2

36 m

2

Câu 6: Số lớn nhất trong các số 72 385; 72 538; 72 853 là:

72 385

72 538

72 853

Câu 7: Viết dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm

Câu 8: Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp ................... đơn vị bé.

b) Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp ................ đơn vị bé.

c) Hai đơn vị đo diện tích liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp .................. đơn vị bé.

Câu 9: Tổng của 192 837 và 283 719 là:

Câu 10: Hiệu của hai số 12 937 và 9 372 là:

Câu 11: Tích của hai số 86 và 11 là:

Câu 12: Thương của hai số 30 552 và 67 là:

Câu 13: Chọn đúng hoặc sai

a) 4 phút 15 giây = 260 giây

b) 3 tấn 43 kg = 3 043 kg

c) 4 tạ = 4 000 kg

d) 63 000 kg = 63 tấn

e) 4m 7dm = 407 dm

2

2

f) 230 000 cm = 230 m