Lớp 4 - Luyện tập Toán (2)

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 9 - 10

Luyện tập (2)

Tên

Câu 1: Đúng ghi Đ, Sai ghi S:

Câu 2: Cho phép tính sau:

Phép chia đã cho có thương là 25 và số dư là 15. Đúng hay sai?

Câu 3: Tính: 4625 ∶ 125

37

307

317

Câu 4: Tính : 9256 ∶ 235

38 dư 37

38 dư 85

39 dư 91

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

125

135

145

Câu 6: Số dư trong phép chia 35267 ∶ 248 là

51

21

31

Câu 7: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

6432 ∶ 148 ... 10224 ∶ 213

>

<

=

Câu 8: Tìm x, biết: 24225 ∶ x = 285

83

85

87

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

212 × 68 ∶ 136 ... (8472 + 18438) ∶ 234

>

<

=

Câu 10: Một nhà máy sản xuất trong một năm được 48048 sản phẩm. Biết rằng một năm làm việc 312 ngày.

Vậy trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải

Đáp số:

(sản phẩm)

Câu 11: Người ta chia đều 18kg muối vào 225 gói. Hỏi 146 gói muối như thế nặng bao nhiêu gam?

11 480 (g)

11 720 (g)

11 680 (g)

11 840 (g)