Lớp 4 - Luyện tập Toán (2)

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 9 - 10
Luyện tập (2)
Tên
Câu 1: Đúng ghi Đ, Sai ghi S:
Câu 2: Cho phép tính sau:
Phép chia đã cho có thương là 25 và số dư là 15. Đúng hay sai?
Câu 3: Tính: 4625 ∶ 125
37
307
317
Câu 4: Tính : 9256 ∶ 235
38 dư 37
38 dư 85
39 dư 91
Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:
125
135
145
Câu 6: Số dư trong phép chia 35267 ∶ 248 là
51
21
31
Câu 7: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:
6432 ∶ 148 ... 10224 ∶ 213
>
<
=
Câu 8: Tìm x, biết: 24225 ∶ x = 285
83
85
87
Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:
212 × 68 ∶ 136 ... (8472 + 18438) ∶ 234
>
<
=
Câu 10: Một nhà máy sản xuất trong một năm được 48048 sản phẩm. Biết rằng một năm làm việc 312 ngày.

Vậy trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Bài giải
Đáp số:
(sản phẩm)
Câu 11: Người ta chia đều 18kg muối vào 225 gói. Hỏi 146 gói muối như thế nặng bao nhiêu gam?
11 480 (g)
11 720 (g)
11 680 (g)
11 840 (g)