Biểu thức có chứa 2,3 chữ

Language: Vietnamese
Subject: Toán học > Đại số
Age: 9 - 10
m + n + p =
m + (n + p) =
m - n - p =
m - (n + p) =
m + n x p =
(m + n) x p =