Viết thư cho nhân vật trong truyện

Xác định thành phần một bức thư
Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Văn học
Age: 9 - 10