MRVT: Nhân hậu, đoàn kết

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Từ ngữ
School grade: Vietnam Vietnam