Tiếng Việt 3

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Từ ngữ
School grade: Vietnam Vietnam

Tiếng Việt 3

Câu 1 - Sắp xếp từ ngữ sau thành cặp từ đồng nghĩa:
Ví dụ: bé tí - nhỏ xíu

Câu 2 - Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống