Vui học Tiếng Việt Tuần 5

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Ngữ pháp
Age: 9 - 10
X N K H A N G K H A C O Y B O
I K S A K O L D O G W K L E I
N E B F V S T B V L A Y O P T
H I K H Y B C H Ê N H V Ê N H
X D G C I P D D I U D A N G C
I U F C H Â M C H A P L V I C
N L L N G A Y G Ă T C Y P U B
H B G H Ê G H Ê G J N M R N M
C T V G G K G Y F I W V D J V
D I T K J F B D I A S J K A Y