Luyện tập 1

Từ ngữ chỉ màu sắc - hình dạng, kích thước - hương vị
Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Ngữ pháp
Age: 8 - 9

A. Viết lại các từ sau vào ô trống thích hợp

cao - đỏ - dài - mặn - gầy - tím - chua - cay - xám - bé - rộng - cam - thấp - chát - đen

Từ ngữ chỉ màu sắc:

Từ ngữ chỉ hình dạng, kích thước:

Từ ngữ chỉ hương vị:

B. Bấm và chọn câu mô tả đúng nhất

1. Trái chanh

2. Hoa tulip

3. Nước biển

C. Quan sát sự vật bên dưới, viết ít nhất 3 câu mô tả sự vật này.