Đề ôn Đọc-hiểu_Đề 10

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Việt > Đọc
Age: 9 - 10
Đề ôn Đọc-hiểu_Đề 10
Chú ý: Viết câu bằng tiếng Việt có dấu, đầu câu viết hoa, cuối câu phải có dấu câu.