Movers 5 test 2

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Speaking
School grade: Vietnam Vietnam

Các em nghe và nối. Sau khi làm hết cả bài thì nhắn tin để thầy chấm các bài vẽ (^_^)

Start drawing!

Trang này hơi lỗi. Các em quy ngược màn hình làm nhé :)

Các em nghe và chọn màu tô hoặc vẽ

Start drawing!