Movers 4 test 2

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Speaking
School grade: Vietnam Vietnam

Các em điền hết đáp án mới nộp được bài.

Điểm tối thiểu 8 nhé

Các em làm 2 lần duy nhất nhé!

Các em tô và vẽ vào tranh

Start drawing!