Ôn ngữ âm lớp 6

Language: Vietnamese
Subject: Tiếng Anh > Speaking
School grade: Vietnam Vietnam

Xem phần phát âm chữ TH để làm bài chọn từ phát âm khác phía dưới

/mæθ/

/haʊ/

/seɪf/

/bɪˈkeɪm/

/ðeə(r)/

/ˈmʌðə(r)/

/tiːθ/

/θæŋk/

/ˈfeɪməs/

/ˈrækɪt/